Terug naar homepage

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens deze website (hierna: 'Site') te gebruiken. Door deze Site te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van de Voorwaarden, alsmede dat u akkoord bent gegaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van deze Site. 

1.Wijziging Voorwaarden
Buma en Sena behouden zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Uw gebruik van de Site na aanpassing van de Voorwaarden betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden. Buma en Sena kunnen de inhoud van de Site aanpassen en onderdelen verwijderen of toevoegen. Sommige toepassingen op de Site bevatten bijzondere gebruiksvoorwaarden. Die bijzondere voorwaarden kunnen bepalen dat zij voor gaan op deze Voorwaarden.

Deze Voorwaarden zijn voor de laatste keer aangepast op 29 januari 2008. 

2.Rechten van intellectuele eigendom
De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op de Site berusten bij Buma en/of Sena respectievelijk de rechthebbenden van dat materiaal. Bedoelde rechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot deze Site. 

3.Toegestane gebruik
Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de Site ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik, tenzij in de Site uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Het is wel toegestaan de op de Site opgenomen formulieren en tarieven te kopiëren en te gebruiken voor het doel waarvoor zij blijkens hun voorwaarden bestemd zijn. 

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buma en Sena het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken. Framing (van onderdelen) van de Site is zonder schriftelijke toestemming van Buma en Sena niet toegestaan. Hyperlinking is toegestaan mits Buma en Sena daarvan in kennis wordt gesteld.

4.Aansprakelijkheid
De informatie op deze Site is van algemene aard en wordt met zorg door Buma en Sena samengesteld en onderhouden. Maar Buma en Sena kunnen geen garantie geven dat de informatie volledig en juist is. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig of persoonlijk advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies toch van de op deze Site geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

De op deze Site aangeboden informatie wordt verstrekt "zoals zij is" en Buma en Sena kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze Site.

Buma en Sena zijn voorts in geen geval aansprakelijk voor fouten en onderbrekingen in het functioneren van de Site. 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Voorwaarden, gaan de voorwaarden van deze producten en diensten voor. 

U bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle informatie die u aan ons verstrekt.  

De Site van Buma en Sena bevat links naar websites van derden waarover Buma en Sena geen zeggenschap hebben. Buma en Sena doen geen controles omtrent deze websites en de inhoud ervan. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico. Buma en Sena aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid omtrent de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites. 

5.Privacy statement 
Tenzij anders is aangegeven, zullen de persoonlijke gegevens die u op de Site invult uitsluitend worden gebruikt voor de gebruikelijke taken en werkzaamheden van Buma en Sena. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven, tenzij het verband houdt met de taken en werkzaamheden van Buma en Sena in het kader van de nakoming van de tussen u en Buma en/of Sena bestaande overeenkomst. Zie verder het Privacy Statement onder aan deze pagina.

Op de Site wordt eventueel gebruik gemaakt van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie waarmee Buma/Stemra bepaalde login informatie kan opslaan en ontsluiten op het systeem van de bezoeker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. U kunt uw computer zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

6.Toepasselijk recht 
Buma en Sena zijn een vereniging en stichting naar Nederlands recht. Door uw bezoek van de Site van Buma en Sena gaat u akkoord met de toepasselijkheid van Nederlands recht op daaruit voortvloeiende geschillen en met rechtsmacht van de bevoegde Nederlandse rechter ten aanzien van deze geschillen.

Cookies
Op mijnlicentie.nl worden cookies gebruikt voor technische en analytische doeleinden. Er wordt gebruik gemaakt van cookies die de bezoekers van onze website helpen bij het surfen door wachtwoorden, inlognamen en instellingen te onthouden. Daarnaast bevat de Site cookies die het bezoek aan onze website meten en bijhouden welke content het meest populair is. Wij gebruiken de cookies nooit om het surfgedrag van individuele bezoekers op onze website of elders op internet te volgen. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken tijdens uw bezoek aan de Site, dan kunt u deze via de instellingen van uw browser uitschakelen. Houd er wel rekening mee dat de Site mogelijk op enkele punten dan niet meer goed functioneert. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op www.waarschuwingsdienst.nl.

Privacy Statement
Door bezoek aan de Site kunnen Buma en Sena gegevens van u (laten) verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Bij deze verwerking wordt uw privacy gerespecteerd, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).
Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staan soort persoonsgegevens en doel vermeld. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een bepaalde brochure, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere brochures toe te zenden (behalve als dat is aangegeven).
Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, behalve daar waar de AVG uitzonderingen maakt, zoals wanneer via de site strafbare feiten worden gepleegd (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 23 AVG).
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het bereiken van het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn is vereist. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker en wordt dat u van tevoren meegedeeld. Heeft u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, of wenst u aanpassing of verwijdering daarvan, dan kunt u dat per e-mail laten weten.

Buma en Sena behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.